نمایشگاه بین المللی ۱۴۰۲شهریور

با حضور هنرمندان محبوب کشور حمید ماهی صفت و فرهاد بشارتی و اعضای هیئت مدیره 

امتیاز